Detaljer & anteckningar


Under arbetets gång har jag spårat olika händelser på runstenen. 

Nedan presenterar jag felaktigheter, feltolkningar och obesvarade frågor som kanske kan utredas mer vid en närmare analys av stenen. När Sala Sockenkyrka byggdes på 1200-talet ansåg man att 
denna mäktiga runsten var ett lämplig som byggnadsmaterial. 
Den stora stenens släta yta var ett utmärkt väggmaterial. 
------------------------------------------------------------------------------------------
År 1607 En pastor avmålar runstenen och hänger den i kyrkan.
------------------------------------------------------------------------------------------
År 1754 skriver någon Grau följande:
"Kyrkan måste vara ganska gammal, inte bara för hennes oformliga 
tjocka gråstensmurar, utan också för att det i södra hörnet av henne, 
i muren på södra långväggen finns en runsten inlagd, vilket skett 
samtidigt som kyrkan blev bygd, vilket man tydligt kan se.

Av detta senare (runstenen) följer även, att kyrkan måste vara bland 
de äldsta kyrkor som vid kristendomens början äro byggda, uti vilka 
man på många ställen finner runstenar och ålderdomliga lämningar, 
antingen till grundvallar eller ock i murarna insatta och lagda, vilket 
skedde endast för den orsakens skull att sådana de otrognas 
minnesmärken måtte tillika med själva hedendomen bliva på en 
gång förstörda".

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Om stenens baksida är lika slät som framsidan så finns goda 
möjligheter till ytterligare en runristning där. 

Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©